اجاره باندهای جدید اسپیکرهای جدید با کیفیت رسید و از این پس مهمانیهای شما با صدای ماورایی مزین خواهد بود. اسپیکرهای جدید ev وjbl رسید هم فروش داریم هم اجاره

توضیحات: